Thứ ba, Ngày: 28/03/2023

Dịch vụ thư viện

Giới thiệu tác phẩm
 • ĐIỂM SÁCH CÙNG BẠN VỀ “THÁNG THANH NIÊN”
  Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có nhiều tiềm năng về mọi lĩnh vực. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào lực lượng thanh niên, xác định thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định vận mệnh của dân tộc.
 • Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam
  Trên cơ sở thấm nhuần, kế thừa và phát huy giá trị ý nghĩa vai trò của văn hóa theo chủ nghĩa Mác - Lênin, từ năm 1943 trong Đề cương về văn hóa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định ba nguyên tắc của cuộc vận động văn hóa là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa.
 • Văn hóa du lịch
  Văn hóa du lịch là một bộ phận của văn hóa Việt Nam, cũng là một bộ phận của khoa học du lịch. Điều đó đòi hỏi người học tập, nghiên cứu văn hóa du lịch phải có kiến thức cơ bản và thống nhất về một số vấn đề liên quan của hai lĩnh vực văn hóa và du lịch. Đây được xem là kiến thức cơ bản có tính phương pháp luận của việc nhận thức văn hóa du lịch nói chung, các vấn đề cụ thể của du lịch văn hóa nói riêng.
 • Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 - Giá trị lịch sử và hiện thực
  Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Trường Chinh soạn thảo và được thông qua vào năm 1943, tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội), là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam.
 • Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt Nam
  Cuốn sách "Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt Nam", tác giả Đỗ Huy, nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2021.
 • Phác thảo chân dung văn hóa Việt Nam
  Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, với biết bao biến cố và thăng trầm, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc ta mà cội nguồn của sức mạnh đó là nền văn hóa Việt Nam.
 • Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  Cuốn sách “ Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Cao Đức đồng chủ biên với sự tham gia của nhiều tác giả Việt Nam và chuyên gia tư vấn quốc tế, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành năm 2021.
Ấn phẩm thông tin

Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Quản lý tài liệu – Định dạng tệp tài liệu điện tử cho bảo quản lâu dài” khu vực miền Nam

Ngày 23/3/2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm tiếp tục trao đổi, thảo luận, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các cơ quan thông tin, thư viện, các chuyên gia thuộc khu vực miền Nam cho Dự thảo lần 2 Tiêu chuẩn quốc gia “Quản lý tài liệu - Định dạng tệp tài liệu điện tử cho bảo quản lâu dài” do ThS. Nguyễn Xuân Dũng - Quyền Giám đốc TVQG làm Chủ nhiệm Dự án.

Thanh niên Việt Nam với việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc

Sáng 1/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa tổ chức Lễ phát động Chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”

Hướng dẫn cách chuẩn hóa thông tin thuê bao VinaPhone, MobiFone, Viettel

Từ 31/3/2023, Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao (SIM điện thoại) có thông tin không chính xác. Các nhà mạng Viettel, VNPT, Mobifone hướng dẫn người dùng chuẩn hóa thông tin SIM điện thoại.

Văn bản

 • 1520/QĐ-TTg
  Quyết định số 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
 • 20/CT-TTg
  Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi
 • 05/2022/TT-BVHTTDL
  Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Chỉ dẫn

- Giờ mở cửa:

Từ thứ 2 đến thứ 6/tuần

  Sáng 7h.00 - 11h.30;

  Chiều 13h30 - 17h00.

- Ngày thứ 4 tuần thứ 2 hàng tháng nghỉ phục vụ bạn đọc.

- Nội quy Thư viện.

- Nội quy phòng đọc điện tử, truy cập internet

Thống kê truy cập

3.892.464

: 276.712