Thứ bảy, Ngày: 24/02/2024

Thống kê truy cập

7.529.749

: 251.076

Số ký hiệu:  Tên văn bản: 
Loại văn bản:  Cơ quan ban hành: 
Tìm kiếm
 STT  Loại văn bản Số ký hiệu Tên văn bản  Xem 
1. Quyết định 1520/QĐ-TTg Quyết định số 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
2. Khác 20/CT-TTg Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi
3. Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
4. Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.
5. Quyết định 546/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. Quyết định 1862/QĐ-TTg Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
7. Thông tư 09/TT-BVHTTDL Thông tư: Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
8. Quyết định 2113/QĐ-BVHTTDL Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong thư viện công lập
9. Quyết định 2114/QĐ-BVHTTDL Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu
10. Quyết định 2124/QĐ-BVHTTDL Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế
11. Kế hoạch 3062/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12. Quyết định 874/QĐ-BTTTT Quyết định về việc Ban hành bộ quy tắt ứng xử trên mạng xã hội
13. Kế hoạch 1325/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021...
14. Quyết định 206/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
15. Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
16. Nghị định 93/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
17. Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
18. Quyết định 4831/QĐ-BVHTTDL Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập
19. Quyết định 4763/QĐ-BVHTTDL Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật
20. Luật 46/2019/QH14 Luật Thư viện
21. Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
22. Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện