Thứ bảy, Ngày: 16/10/2021

1. Tất cả nhân dân trong tỉnh có đơn xin cấp thẻ thư viện, có xác nhận của cơ quan, đơn vị, trường học hoặc chính quyền địa phương, đều được cấp thẻ sử dụng tài liệu và các dịch vụ của thư viện.

2. Đối với các em học sinh ở bậc Tiểu học và Trung học cơ sở chỉ được sử dụng tài liệu, các dịch vụ của thư viện ở phòng Thiếu nhi, phòng Đọc tổng hợp và phòng Đa phương tiện.

3. Thẻ có giá trị sử dụng trong thời gian 03 năm, mỗi năm gia hạn 01 lần, không được cho người khác mượn thẻ.

4. Trường hợp bạn đọc làm mất sách, hư hỏng, gạch xóa, cắt xén tranh, ảnh, bản đồ trong sách báo thì phải bồi thường bằng sách mới hoặc bằng tiền do Thư viện qui định.

5. Luôn giữ trật tự, im lặng và thực hiện nếp sống văn minh trong thư viện. Bạn đọc phải trình thẻ cho thủ thư trước khi vào phòng đọc, mượn sách hoặc sử dụng các dịch vụ khác của thư viện.

6. Không được mang sách, báo riêng của mình vào phòng đọc, phòng mượn. Không được tự ý mang sách, báo ra ngoài phòng đọc của thư viện. Đồ dùng cá nhân ( túi sách, nón, cặp…) để đúng nơi qui định của thư viện.

7. Thẻ mượn sách cá nhân mỗi lần mượn được từ 1 đến 3 bản , thời gian mượn là 05 ngày. Trường hợp bạn đọc chưa đọc xong hoặc có lý do nào khác phải gặp thủ thư để xin gia hạn, Thời gian gia hạn tối đa không quá 10 ngày.

8. Trường hợp bạn đọc mất thẻ phải báo ngay cho cán bộ thư viện biết để xem xét và làm thủ tục cấp lại thẻ khác.

9. Sách báo, tài liệu của Thư viện là tài sản của Nhà nước, là di sản văn hóa của dân tộc, là trí tuệ của loài người, mọi người phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản chung.

Thống kê truy cập

670.713

: 76.505