Thứ bảy, Ngày: 24/02/2024

1. Vị trí, chức năng:

Thư viện tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Thư viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thư viện có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong Nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; giữ vai trò phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương ứng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới thư viện, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực thư viện của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Khuyến khích mở cửa phục vụ người sử dụng tại Thư viện vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa vào hoạt động Thư viện; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của Thư viện.

- Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở, tổ chức việc luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại địa phương. Chủ trì, phối hợp hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với các thư viện, cơ quan, đơn vị khác.

- Hợp tác quốc tế về mọi mặt trong lĩnh vực thư viện: tham gia các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tổ chức và họat động của Thư viện với các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

- Lãnh đạo Thư viện: gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Thư viện là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thư viện, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc ủy quyền.

- Phó Giám đốc Thư viện là người giúp Giám đốc Thư viện chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thư viện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Thư viện.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp.

+ Phòng Phục vụ bạn đọc.

+ Phòng Nghiệp vụ - Tin học.

4. Biên chế:

Biên chế, số lượng người làm việc của Thư viện do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm; trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu chức danh, vị trí việc làm theo quy định, định mức biên chế do cơ quan có thẩm quyền giao và tình hình điều kiện thực tế của đơn vị.

5. Quản lý viên chức và người lao động:

Giám đốc và Phó Giám đốc Thư viện do cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo quy trình, thủ tục, phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thư viện do Giám đốc Thư viện quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc Thư viện được thực hiện theo phân cấp quản lý  của  tỉnh  và  theo  quy  định  của  pháp  luật.

Thống kê truy cập

7.529.774

: 251.101