Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

* Cơ cấu :

+ Giám đốc và Phó Giám đốc.

+ 03 phòng chuyên môn: Hành chính tổng hợp, Nghiệp vụ-Tin học và Phục vụ bạn đọc.

* Tổng số cán bộ, CC-VC: 15.

Trong đó:

+ Nữ: 09  

+ Đảng viên: 08

+ Cao Đẳng - Đại học: 15

 LÃNH ĐẠO THƯ VIỆN

 

 GIÁM ĐỐC:

 

- Họ và tên: Phạm Văn Hương

- Năm sinh: 1971

- Chức danh: Giám đốc

- Trình độ: + Chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/ptthom.jpg

 - Họ và tên: Phạm Thị Thơm

- Năm sinh: 1967

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Trình độ: + Chuyên môn : Cử nhân Thông tin thư viện

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Quản lý Nhà nước: Bồi dưỡng chuyên viên chính

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP:

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng : Phòng Hành chính – Tổng hợp thực hiện các công tác: Văn thư, kế toán, thủ quỹ, quản trị hành chính, bảo vệ, tạp vụ và tổng hợp báo cáo. 

2. Nhiệm vụ cụ thể :

2.1 Giúp cho Giám đốc thực hiện đúng và đầy đủ các chủ trương chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước cho công chức, viên chức Thư viện. Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động và công tác kế toán, thủ quỹ, thu chi ngân sách, theo dõi kiểm tra việc sử dụng các tài sản công của đơn vị đúng theo pháp luật qui định và qui chế chi tiêu nội bộ.

2.2  Tổ chức thực hiện qui trình công tác văn thư, quản trị hành chính, tổ chức các hội nghị, công tác bảo vệ, tạp vụ của Thư viện.

2.3. Tổ chức thực hiện qui trình công tác tổng hợp báo cáo, soạn thảo các văn bản do Ban giám đốc phân công.

2.4. Phối hợp với các Phòng chuyên môn khác cùng tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các qui chế, qui định sinh hoạt hội họp của cơ quan.

NHÂN SỰ: 07

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/trhung.jpg

 - Họ và tên: Trương Hùng

- Năm sinh: 1961

- Chức danh: Kế toán, Trưởng phòng hành chính - tổng hợp

- Trình độ: + Chuyên môn : Đại học Quản trị kinh doanh

+ Quản lý Nhà nước: Bồi dưỡng Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngạch : Chuyên viên

 

 

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/kim%20hai.jpg

 - Họ và tên: Nguyễn Kim Hải

- Năm sinh: 1985

- Chức danh: Phó trưởng phòng Hành chính - tổng hợp

- Trình độ Chuyên môn : Cao Đẳng Công nghệ thông tin

- Ngạch : Cán sự

 

http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/nhan%20su/Picture.jpg

- Họ và tên: Dương Thị Minh Trăm

- Năm sinh: 1993

- Chức danh: Nhân viên văn thư & kế toán lương

- Trình độ Chuyên môn: Đại học kế toán

- Ngạch : Chuyên viên

 

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Vũ

- Năm sinh: 1996

- Chức danh: Tài xế xe

- Trình độ Chuyên môn :

 

 

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/hthanh.jpg

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành

- Năm sinh: 1972

- Chức danh: Bảo vệ

- Trình độ Chuyên môn :

 

 

 

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/lkanh.jpg

- Họ và tên: La Kim Anh

- Năm sinh: 1970

- Chức danh: Tạp vụ

- Trình độ Chuyên môn :

- Ngạch : 

 

   

PHÒNG NGHIỆP VỤ - TIN HỌC:

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Phòng Nghiệp vụ - Tin học gồm các bộ phận: Bổ sung, Biên mục và xây dựng mạng lưới (Thư viện cơ sở), Tin học, Thông tin Thư mục và Địa chí. 

- Thực hiện các qui trình chuyên môn, kỹ thuật Thư viện, Nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cơ sở, công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu ứng dụng triển khai thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và công tác địa chí

2. Nhiệm vụ cụ thể :

2.1. Thực hiện kế hoạch và qui trình công tác bổ sung Vốn tài liệu, nâng năng lực nguồn tin của đơn vị đáp ứng phù hợp nhu cầu Bạn đọc. Tổ chức và quản lý kho bổ sung.

2.2. Tổ chức thực hiện các công tác: xử lý kỹ thuật các loại hình tài liệu theo các chuẩn nghiệp vụ và đúng qui trình chuyên môn ;  công tác tổ chức và bảo quản kho tài liệu .

2.3. Tổ chức và hướng dẫn sử dụng Bộ máy tra cứu của thư viện tỉnh.

2.4. Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng, biên soạn tài liệu nghiệp vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thư viện.

2.5. Thực hiện công tác nghiên cứu, tham mưu các đề án, dự án, triển khai và hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin vào các qui trình hoạt động thư viện.

2.6. Quản lý, phối hợp với các Phòng chuyên môn khác xây dựng, bảo quản và tổ chức phục vụ các loại cơ sở dữ liệu, ấn phẩm thông tin điện tử thư viện. Tổ chức biên tập, cập nhật thông tin trang Web Thư viện tỉnh.

2.7. Chủ trì sọan thảo và tổ chức thực hiện qui chế Mạng ; Quản trị Mạng ; Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác.

2.8. Chịu trách nhiệm chính thực hiện công tác bổ sung thông tin từ Mạng và các dạng thông tin điện tử.

2.9. Thực hiện qui trình xử lý, biên soạn các loại thư mục và ấn phẩm thông tin; hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện; tổ chức hoạt động tuyên truyền vốn tài liệu thư viện, công tác phổ biến thông tin địa chí và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác. Hướng dẫn nghiệp vụ Thông tin thư mục, tin học và công tác địa chí .

2.10. Thực hiện các hoạt động thuộc công tác quần chúng của thư viện như : Tổ chức các cuộc thi đọc, viết tìm hiểu về tài liệu ; Tổ chức các hoạt động đa dạng thuộc phương pháp tuyên truyền miệng như : Kể sách, Nói chuyện, Câu lạc bộ bạn đọc, Thảo luận, tranh luận, Thi vui, Tạp chí miệng, Điểm sách, hội thi, liên hoan tuyên truyền sách.v.v. ; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan.

2.11. Chịu trách nhiệm chính công tác bổ sung từ Mạng và xử lý kỹ thuật đối với các tài liệu địa chí và thực hiện các qui trình khác thuộc công tác địa chí của thư viện.

2.12. Chịu trách nhiệm chính tham mưu, phối hợp các phòng chuyên môn khác thực hiện nhiệm vụ theo qui định của đơn vị, tổ chức thực hiện qui trình hồi cố CSDL và các vấn đề thuộc công tác Thư viện cơ sở.

NHÂN SỰ: 06

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/Anh%20Khoi.jpg

 - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khôi

Năm sinh 1974

- Chức danh: Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Tin học

- Trình độ: + Chuyên môn: Cử nhân Thông tin Thư viện

+ Trung cấp Văn hoá quần chúng

+ Trung cấp Kỹ thuật viên CNTT

-  Quản lý Nhà nước: Bồi dưỡng chuyên viên

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 

http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/nthuong.jpg

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Hương

- Năm sinh: 1978

- Chức danh: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Tin học

- Trình độ Chuyên môn : Cử nhân Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 

 

 /library/LinkClick.aspx?fileticket=jCzJzKXdAxA%3d&tabid=163

 - Họ và tên: Trương Thanh Bảo Linh

- Năm sinh: 1991

- Chức danh: Viên chức Phòng Nghiệp vụ - Tin học

- Trình độ Chuyên môn : Cao Đẳng Công nghệ thông tin

- Ngạch : Cán sự

 

 

 Tu

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thanh Tú

- Năm sinh: 1990

- Chức danh: Viên chức Phòng Nghiệp vụ - Tin học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 

http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/nhan%20su/ltmhanh.jpg

 - Họ và tên: Lê Thị Mỹ Hạnh

- Năm sinh: 1990

- Chức danh: Viên chức Phòng Nghiệp vụ - Tin học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 

 Description: D:\Du lieu Hai\Cap nhat Web\anh nhan su tv\Cam Giang.jpg

 - Họ và tên: Trương Thị Cẩm Giang

- Năm sinh: 1989

- Chức danh: Viên chức Phòng Nghiệp vụ - Tin học

- Trình độ chuyên môn : Cao đẳng Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng IV

   

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng :

Thực hiện công tác tổ chức hoạt động phục vụ cho Bạn đọc khai thác vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức khác nhau. Tổ chức và thực hiện qui trình cấp thẻ Bạn đọc của Thư viện.

2. Nhiệm vụ cụ thể :

2.1 Đảm bảo thực hiện tốt lịch phục vụ Bạn đọc theo qui định của đơn vị.

2.2 Tổ chức phục vụ trực tiếp Bạn đọc thông qua các hoạt động cụ thể của các kho phòng phục vụ với các hình thức Đọc tại chỗ và mượn về nhà. Trực tiếp hướng dẫn, phục vụ Bạn đọc về nhu cầu tra cứu tài liệu và thông tin khác trên cơ sở Vốn tài liệu và Bộ máy tra cứu hiện có của đơn vị.

2.3 Các kho và phòng của Phòng phục vụ Bạn đọc thông qua các thủ thư trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động gồm có :

- Phòng đọc tổng hợp : Báo Tạp chí, kho sách đọc ; 

- Phòng Mượn : phục vụ bạn đọc người lớn;

- Phòng thiếu nhi: Kho đọc tổng hợp và Mượn phục vụ bạn đọc Thiếu nhi;

- Các kho thuộc Phòng đọc Đa phương tiện;

- Kho luân chuyển, Hạn chế.

2.4 Thực hiện công tác tổ chức phục vụ Bạn đọc Thiếu nhi theo qui định của Thư viện tỉnh.

2.5  Việc giải quyết đền sách bạn đọc làm mất hoặc làm rách nát, Trưởng phòng phục vụ Bạn đọc phải có ý kiến trước khi đề xuất Giám đốc hoặc Phó giám đốc giải quyết. Các sách đền thay hoặc photocopy phải chuyển qua Phòng nghiệp vụ để xử lý theo qui định.

2.6 Thực hiện thường xuyên công tác bảo quản tài liệu với các hình thức đơn giản. Thưc hiện công tác kiểm kê và Vệ sinh kho tài liệu theo định kỳ.

2.7 Cùng phối hợp với các Phòng chuyên môn khác thực hiện các công tác : Nghiên cứu Nhu cầu đọc, Tuyên truyền, Phối hợp công tác Bổ sung, công tác tổ chức kho và Bảo quản, Xây dựng dữ liệu, Công tác Bạn đọc, Hội thi, công tác Thư viện cơ sở, trao đổi ấn phẩm.v.v.

2.8 Phối hợp với các tổ chức, ban ngành khác tổ chức hoạt động tuyên truyền, phục vụ Người đọc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

2.9. Trực tiếp theo dõi và phối hợp với Phòng Hành chính-Tổng hợp tổ chức qui trình công tác cấp thẻ Bạn đọc theo qui định của Thư viện.

2.10. Trực tiếp quản lý kho luân chuyển và phối hợp với các Phòng chuyên môn khác tổ chức thực hiện công tác phục vụ với hình thức Thư viện lưu động theo định kỳ hoặc không định kỳ.

NHÂN SỰ: 04

 

http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/be%20ha.jpg

 

-Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà

- Năm sinh: 1989

- Chức danh: Phó Phụ trách Phòng Phục vụ Bạn đọc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/ntthanh.jpg

 -Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

- Năm sinh: 1972

- Chức danh: Phó Trưởng Phòng Phục vụ Bạn đọc

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/mntram.jpg

-Họ và tên: Mai Diệp Ngọc Trâm

- Năm sinh: 1983

- Chức danh: Thủ thư phòng Mượn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 

 

- Họ và tên: Trần Thị Hằng

- Năm sinh: 1992

- Chức danh: Thủ thư phòng Thiếu Nhi

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thông tin Thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng IV

Thống kê truy cập

2.203.611

: 67.455