Thứ tư, Ngày: 27/09/2023


----

* Cơ cấu :

+ Giám đốc

+ 01 Phó Giám đốc.

+ 02 phòng chuyên môn: Hành Chính - Công Nghệ, Nghiệp vụ.

* Tổng số cán bộ, CC-VC: 14.

Trong đó:

+ Nữ: 09  

+ Đảng viên: 08

+ Cao Đẳng - Đại học: 14

 

GIÁM ĐỐC

 

 

- Họ và tên: Đinh Xuân Hương

- Năm sinh: 20/3/1968

- Chức danh: Giám đốc

- Trình độ: + Chuyên môn: Đại học CNTT

 + Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Họ và tên: Phạm Mộng Tuyền

- Năm sinh: 27/10/1975

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Trình độ: + Chuyên môn: Đại học Khoa Học Thư Viện

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

PHÒNG HÀNH CHÍNH CÔNG NGHỆ:

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/kim%20hai.jpg

 - Họ và tên: Nguyễn Kim Hải

- Năm sinh: 1985

- Chức danh: Phụ trách phòng Hành chính - Công Nghệ

- Trình độ Chuyên môn : Đại học quản lý hành chính công

- Ngạch : Chuyên viên

 

http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/nhan%20su/Picture.jpg

- Họ và tên: Dương Thị Minh Trăm

- Năm sinh: 1993

- Chức danh: Kế toán 

- Trình độ Chuyên môn: Đại học kế toán

- Ngạch : Chuyên viên

 

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Vũ

- Năm sinh: 1996

- Chức danh: Tài xế 

- Trình độ Chuyên môn :

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/hthanh.jpg

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành

- Năm sinh: 1972

- Chức danh: Bảo vệ

 

 

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/lkanh.jpg

- Họ và tên: La Kim Anh

- Năm sinh: 1970

- Chức danh: Tạp vụ

:

 

/library/LinkClick.aspx?fileticket=jCzJzKXdAxA%3d&tabid=163

- Họ và tên: Trương Thanh Bảo Linh

- Năm sinh: 1991

- Chức danh: Viên chức 

- Trình độ Chuyên môn : Cao Đẳng Công nghệ thông tin

- Ngạch : Cán sự

Tu

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thanh Tú

- Năm sinh: 1990

- Chức danh: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

Description: D:\Du lieu Hai\Cap nhat Web\anh nhan su tv\Cam Giang.jpg

- Họ và tên: Trương Thị Cẩm Giang

- Năm sinh: 1992

- Chức danh: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn : Cao đẳng Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng IV

   

PHÒNG NGHIỆP VỤ:

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/Anh%20Khoi.jpg

 - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khôi

Năm sinh 1974

- Chức danh: Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Thông tin Thư viện

-  Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 

http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/nthuong.jpg

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Hương

- Năm sinh: 1978

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ Chuyên môn : Cử nhân Thông tin thư viện

-  Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/be%20ha.jpg

 

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà

- Năm sinh: 1989

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

-  Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/ntthanh.jpg

 -Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

- Năm sinh: 1972

- Chức danh: Thủ thư

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/Portals/0/mntram.jpg

-Họ và tên: Mai Diệp Ngọc Trâm

- Năm sinh: 1983

- Chức danh: Thủ thư 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngạch : Thư viện viên hạng III

 

- Họ và tên: Trần Thị Hằng

- Năm sinh: 1992

- Chức danh: Thủ thư 

- Trình độ chuyên môn: Đại Học Thông tin Thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng IV

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Tiến

- Năm sinh: 1997

- Chức danh: Thủ thư 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thông tin Thư viện

- Ngạch : Thư viện viên hạng IV

Thống kê truy cập

5.842.543

: 289.145