Tra cứu Z3950 - Một thư viện

Tìm kiếm trên một thư viện  |  Tìm kiếm trên nhiều thư viện  
Tên máy chủ Z39.50:   Danh sách
Cổng dịch vụ:
Tên cơ sở dữ liệu:
 Máy chủ Z39.50 sử dụng bảng mã tiếng Việt theo chuẩn USMARC
Hiển thị:    
 

Chuyên đề tài liệu số

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

738.956

: 144.748